0
کتاب صوتی تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان
کتاب صوتی تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان

کتاب صوتی تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان

ویلیام گلسر مدعیست که این کتاب به والدین کمک می کند تا درک عمیقتری از سازوکار رفتار فرزندشان به دست آورند و در سایه این درک عمیق و کاربردی بتوانند رابطه بهتری با آنها برقرارکرده و از فرایند و موهبت فرزندپروری لذت ببرند.


مجموعه فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان 

اثر: دکتر ویلیام گلسر

و ترجمه: دکتر علی صاحبی

صرفا جهت دانلود

شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید.

کتاب صوتی تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (تمام فایل ها)

(یک فایل زیپ شامل همه فایل‌های صوتی)
600,000  480,000  ريال

مقدمه (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:8.186 MB
فرمت:MP3

پیشگفتار (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:5.533 MB
فرمت:MP3

فصل اول - زمانی کنترل اوضاع را در دست می گیرید که از کنترل کردن دست بردارید - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:9.999 MB
فرمت:MP3

فصل اول - زمانی کنترل اوضاع را در دست می گیرید که از کنترل کردن دست بردارید - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:9.408 MB
فرمت:MP3

فصل اول - زمانی کنترل اوضاع را در دست می گیرید که از کنترل کردن دست بردارید - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:10.220 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - "تئوری انتخاب" و "کنترل بیرونی" را با هم ترکیب نکنید - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.170 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - "تئوری انتخاب" و "کنترل بیرونی" را با هم ترکیب نکنید - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:8.469 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - "تئوری انتخاب" و "کنترل بیرونی" را با هم ترکیب نکنید - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:7.288 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - "تئوری انتخاب" و "کنترل بیرونی" را با هم ترکیب نکنید - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:6.643 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دختر نوجوانی که درس نمی خواند و شب ها دیر به خانه می آمد - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:15.942 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دختر نوجوانی که درس نمی خواند و شب ها دیر به خانه می آمد - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.307 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دختر نوجوانی که درس نمی خواند و شب ها دیر به خانه می آمد - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.979 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - پزشک متخصصی که پسرش درس نمی خواند - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:13.103 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - پزشک متخصصی که پسرش درس نمی خواند - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:19.622 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - دونالد، رابرت، باب و کورتیس - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:13.142 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - دونالد، رابرت، باب و کورتیس - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:15.101 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - "واقعیت درمانی" و "تئوری انتخاب" - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:8.405 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - "واقعیت درمانی" و "تئوری انتخاب" - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:11.546 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - "واقعیت درمانی" و "تئوری انتخاب" - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:8.524 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - "واقعیت درمانی" و "تئوری انتخاب" - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:14.528 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم – نوجوانانی که نمی‌توان با آن‌ها کنار امد – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:14.242 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم – نوجوانانی که نمی‌توان با آن‌ها کنار امد – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.626 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم – نوجوانانی که نمی‌توان با آن‌ها کنار امد – قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.791 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم – کاربست‌های دیگر "تئوری انتخاب": بی‌اشتهایی روانی نوجوانان – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.370 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم – کاربست‌های دیگر "تئوری انتخاب": بی‌اشتهایی روانی نوجوانان – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.421 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم – کاربست‌های دیگر "تئوری انتخاب": بی‌اشتهایی روانی نوجوانان – قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:10.641 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم – کاربست‌های دیگر "تئوری انتخاب": بی‌اشتهایی روانی نوجوانان – قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.460 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم – کاربست‌های دیگر "تئوری انتخاب": بی‌اشتهایی روانی نوجوانان – قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:11.121 MB
فرمت:MP3

فصل نهم – نوجوانان و اعتیاد به مواد مخدر: ذبح خشنودی در پای لذت‌جویی – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:10.678 MB
فرمت:MP3

فصل نهم – نوجوانان و اعتیاد به مواد مخدر: ذبح خشنودی در پای لذت‌جویی – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:10.256 MB
فرمت:MP3

فصل دهم – کنارآمدن با نوجوانی که به او برچسب اسکیزوفرنی زده بودند – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:8.106 MB
فرمت:MP3

فصل دهم – کنارآمدن با نوجوانی که به او برچسب اسکیزوفرنی زده بودند – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:8.694 MB
فرمت:MP3

فصل دهم – کنارآمدن با نوجوانی که به او برچسب اسکیزوفرنی زده بودند – قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:10.602 MB
فرمت:MP3

فصل دهم – کنارآمدن با نوجوانی که به او برچسب اسکیزوفرنی زده بودند – قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:7.204 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم – اگر به ما هم آن‌گونه درس می‌دادند، ما نیز یاد گرفته بودیم – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:7.693 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم – اگر به ما هم آن‌گونه درس می‌دادند، ما نیز یاد گرفته بودیم – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:11.202 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم – فرزندان ناخشنود: برایند روابط غیرمنطقی والدین – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:9.163 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم – فرزندان ناخشنود: برایند روابط غیرمنطقی والدین – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:9.368 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم – فرزندان ناخشنود: برایند روابط غیرمنطقی والدین – قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:8.939 MB
فرمت:MP3

فصل سیزدهم – مشاور مدرسه، به عنوان والد دوم – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:11.123 MB
فرمت:MP3

فصل سیزدهم – مشاور مدرسه، به عنوان والد دوم – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:14.973 MB
فرمت:MP3

فصل سیزدهم – مشاور مدرسه، به عنوان والد دوم – قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.904 MB
فرمت:MP3

فصل سیزدهم – مشاور مدرسه، به عنوان والد دوم – قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.686 MB
فرمت:MP3

فصل چهاردهم – ملاقات دوباره با تِری و اِستِر – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:16.368 MB
فرمت:MP3

فصل چهاردهم – ملاقات دوباره با تِری و اِستِر – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:12.247 MB
فرمت:MP3

فصل پانزدهم – نقش بهبود روابط والدین در خشنودی نوجوانان – قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:9.100 MB
فرمت:MP3

فصل پانزدهم – نقش بهبود روابط والدین در خشنودی نوجوانان – قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:11.119 MB
فرمت:MP3

نتیجه گیری (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:4.856 MB
فرمت:MP3

پیوست 1 و 2 (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:10.455 MB
فرمت:MP3

شرح حال دکتر ویلیام گلسر (نسخه صوتی کتاب)

20,000  16,000  ريال
حجم:7.409 MB
فرمت:MP3

 
نظرات کاربران
  • Valizad
  • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
  • 1401/5/16

دانلود تیوری انتخاب فایل صوتی
پاسخ:
سلام. لطفا از نوار فهرست موضوعی، کتاب‌های صوتی را انتخاب کنید و در صفحه دوم کتاب صوتی تئوری انتخاب را پیدا کنید و ثبت سفارش بفرمایید.
  • نقی
  • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
  • 1400/8/20

سلام، وقت بخیر، سپاساز خدمات شما
پاسخ:
سلام و سپاس از حضورتون
 
نظر شما
نظر شما
نام:
*
ایمیل:
*  
ایمیل، برای ارسال پاسخ(در مواقع ضرورت) دریافت می شود و منتشر نخواهد شد
محدوده سنی:
*
متن:
*
دانلود لیست کتاب‌های سایه سخن
اینستاگرام نشر سایه سخن اینستاگرام نشر سایه سخن
 
کانال تلگرام نشر سایه سخن کانال نشر سایه سخن
 
کتاب های تصادفی

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):